Научни методи

В настоящия проект ще бъдат приложени следните научни методи:


1. Протокол за първоначално изследване и последващо проследяване на пациента

2. Неврохирургични техники

3. Хистопатология и Имунохистохимия

4. Изолиране на ДНК

5. Скрининг за мутации чрез директно секвениране

6. Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification (MLPA)

7. Лазерна микродисекция (ЛМД)

8. Array CGH

9. Анализ на генната експресия

10. Анализ за промоторно метилиране

11. Анализ за МСН

12. Статистически анализ

Научния проект "Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори" е финансиран от Фонд "Научни изследвания" на Министерство на образованието, младежта и науката.