Резюме

Мозъчните тумори, в частност малигнените глиоми (МГ), се характеризират с висока смъртност. Често при глиоми със сходна клиника се наблюдават разлики в развитието. Този факт показва необходимостта от нови, обективни подходи при характеризирането на мозъчните тумори. В последните години бяха предложени редица клинични и молекулни маркери, свързани с глиомите, но валидността на нито един от тях не е проучена в българската популация. Липсват и достатъчно данни за корелацията между клиничното развитие на тумора и неговите биологични особености. В настоящия проект ние ще интегрираме клинични, хистологични, имунохистохимични, генетични, геномни и епигенетични данни на МГ с цел да предложим група от високо-специфични биомаркери с прогностична стойност за преживяемостта и лечението на български пациенти с МГ. Проби от туморната тъкан и кръв, както и  клинични данни, ще бъдат събрани от всеки пациент, преминал през оперативно лечение на мозъчен тумор и подписал информирано съгласие. Туморите ще бъдат анализирани хистологично и имунохистохимично, ДНК ще бъде изолирана и ще бъде изградена глиална ДНК-банка. Около 150 случая на МГ ще бъдат подбрани като проби, в които ще изследваме вече публикуваните молекулни маркери. Освен това, ще приложим микродисекция на туморни клетки с последващи анализ на геномните вариации и на генната експресия в търсене на нови биомаркери. Планираме още анализ на промоторното метилиране и на mis-match поправящата система. Всички данни ще бъдат обобщени в интернет-базирания регистър, който ще създадем.


Анализът на получените резултати ще разкрие връзките между поведението на рака и неговите характеристики. Проучването ще определи прогностичната стойност на вече известни фактори и ще посочи нови такива. По този начин то ще обогати познанията ни за мозъчната карциногенеза. Данните ще имат и практическа стойност, тъй като въз основа на тях ще можем да създадем алгоритъм за прогнозиране на преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на терапията. Това от своя страна ще позволи избора на най-подходящото лечение за пациента и ще подпомогне консултирането.

Научния проект "Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори" е финансиран от Фонд "Научни изследвания" на Министерство на образованието, младежта и науката.