Цели

Глиоми от един и същ клиничен тип често демонстрират различно поведение и този факт показва необходимостта от нови, прецизни методи за характеризиране на мозъчните тумори.


С настоящия проект ние планираме да започнем едно всеобхватно проучване върху МГ с цел да предложим високо-специфични маркери за прогнозата и лечението на български пациенти с МГ и да ги въведем в клиничната практика.

В търсене на обективни фактори, настоящето проучване ще обедини следните данни:
•    Демографски (възраст, пол и т.н.)
•    Клинични (степен на резекция, туморна локализация и т.н.)
•    Хистологични и имунохистохимични (тип и стадий на тумора, експресия на дадени белтъци)
•    Генетични (мутации в някои гени)
•    Геномни  (вариации в броя на ДНК копията)
•    Епигенетични (промоторно метилиране)
 

Научния проект "Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори" е финансиран от Фонд "Научни изследвания" на Министерство на образованието, младежта и науката.