Научни задачи

За изпълнение целите на настоящия проект, ние планираме да разработим следните научни задачи:

 

- Набиране на пациенти, събиране и съхранение на пробите

 

- Създаване на интернет-базиран електронен регистър на глиомите като интегрална, пълна, обобщена, сигурна и защитена дигитална инфраструктура на предложения проект.

 

- Хистопатологичен и Имунохистохимичен анализ (СЗО стадий I-IV, Ki-67, CD34, GFAP, BCL2, p53 и др).

 

- Оценка на клиничните маркери с прогностично значение (пол, дъзраст, локализация, качество на живот)

 

- Оценка на познати молекулни маркери с прогностично значение (гените IDH1 и IDH2, TP53, делеции на хромозоми 1p и 19q)

 

- Анализ за нови молекулни маркери

 

- Оценка на молекулните маркери за ефикасност на лечението

 

- Статистически анализ на резултатите и създаване на алгоритъм за оценка на прогнозата и ефикасността на лечението при МГ

 

- Създаване на протокол за определяне лечението на пациенти с МГ

Научния проект "Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори" е финансиран от Фонд "Научни изследвания" на Министерство на образованието, младежта и науката.