Видове дейности

Ще бъдат извършени следните видове дейности:


- Набиране на пациенти, събиране на тъканни проби и информация за пациента.

 

- Проследяване на пациентите.

 

- Създаване на интернет-базиран регистър на глиомите.

 

- Хистопатологична и Имунохистохимична оценка на туморите (СЗО стадий I-IV, Ki-67, CD34, GFAP, BCL2 and p53).

 

- Изолиране на ДНК и създаване на ДНК банка на глиомите.

 

- Оценка на прогностичната стойност на клиничните маркери.

 

- Скрининг за мутации в определени гени (IDH1, IDH2 и TP53).

 

- Скрининг за делеции на хромозоми  1p и 19q при МГ.

 

- Подбор на проби и микродисекция на ракови клетки.

 

- Array CGH, определяне на районите с увеличен / намален брой копия и анотация на гените от тези райони.

 

- Подбор на гени и анализ на генната експресия.

 

- Анализ за промоторно метилиране на MGMT.

 

- Анализ на МСН.

 

- Обобщение на резултатите, създаване на алгоритъм за предсказване на прогнозата и ефекта от лечението.

 

- Подготовка на данните за представяне на научни срещи и за публикуване.

Научния проект "Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори" е финансиран от Фонд "Научни изследвания" на Министерство на образованието, младежта и науката.