Срокове

Настоящия проект е с начало 08 Януари 2010 и продължителност 36 месеца. Разделен е на два етапа от по 18 месеца.

Научния проект "Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори" е финансиран от Фонд "Научни изследвания" на Министерство на образованието, младежта и науката.