ЦММ

Центърът по Молекулна Медицина (ЦММ) е признат за национален изследователски център в рамките на МУ-София. Той обхваща 3 звена (Биобанка, Геномика и Биоинформатика) и е оборудван със съвременна апаратура за изследвания в областта на геномиката, транскриптомиката и метаболомиката. В момента тече и технологично обновяване на ЦММ, което ще позволи прилагането на методи като „microarray” и лазерна микродисекция. Всички членове на ЦММ притежават опит в  молекулярната биология и генетика и голяма част от тях са специализирали във водещи международни изследователски центрове.

 

От ЦММ участие в настоящия проект имат:

проф. Ваньо Митев, дм, дбн, Админ. ръководител на ЦММ, Ректор на МУ - София
ст. ас. Радка Кънева, дб
ас. Атанаска Миткова, дб
постдок Теодора Горанова, дб
клиничен лаборант, магистър Румяна Додова
лаборант, магистър Гергана Станчева
лаборант, магистър Дарина Качакова
 

 

Други научни проекти с участието на Център по Молекулна Медицина :

Проект на Министерство на образованието, младежта и науката за развитие на научна инфраструктура:

Национален Университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания

Проект N: URC_09_0003


Финансиране: 30 000 000 евро


2009 – до сега  

Галерия

Научния проект "Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори" е финансиран от Фонд "Научни изследвания" на Министерство на образованието, младежта и науката.