УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

Университетската Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина „Н. И. Пирогов” (УМБАЛСМ) Клиниката по Неврохирургия на УМБАЛСМ е сред най-големите институции за неврохирургия в България и референтен център по невроонкология, васкуларни заболявания и невротравматология с повече от 1200 операции годишно. УМБАЛСМ ще осигури оборудването, необходимо за диагностика, предоперативна подготовка, оперативно лечение, тъканно банкиране и постоперативна грижа за пациента. Екипът от неврохирурзи, които участват в проекта, въвежда за първи път в България някои съвременни неврохирургични техники и протоколи за лечение.

 

От УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” участие в настоящия проект имат:

доц. Николай Габровски, дм, завеждащ сектор по невроонкология
доц. Георги Поптодоров , дм , завеждащ отделение по функционална неврохирургия
доц. Маргарита Каменова, дм, началник клиника по клинична патология, консервиране на тъкани и съдебна медицина
д-р Николай Велинов
д-р Мария Лалева
 


Други научни проекти с участието на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”:

Проект на Министерство на образованието, младежта и науката за развитие на научна инфраструктура:

Национален Университетски комплекс за биомедицински и приложни изследвания

Проект N: URC_09_0003
Финансиране: 30 000 000 евро
2009 – до сега  


A two-step anti-tumour therapeutic approach using a sensitizing anti-angiogenic drug in combination with a complementary anti-angiogenic agent or ionizing radiation.
Проект N: DRI-12-2006
Финансиране: 300 000 евро
2007 – до сега  

 

Галерия

Научния проект "Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори" е финансиран от Фонд "Научни изследвания" на Министерство на образованието, младежта и науката.