Eкип

МУ-София

МУ-София

Медицинският университет – София (МУ-София)
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

Университетската Многопрофилна Болница за Активно Лечение и Спешна Медицина „Н. И. Пирогов”
ЦММ

ЦММ

Центърът по Молекулна Медицина (ЦММ)

Научния проект "Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори" е финансиран от Фонд "Научни изследвания" на Министерство на образованието, младежта и науката.