За проекта

Наименование

Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори.

Резюме

Мозъчните тумори, в частност малигнените глиоми (МГ), се характеризират с висока смъртност. Често при глиоми със сходна клиника се наблюдават разлики в развитието. Този факт показва необходимостта от нови, обективни подходи при характеризирането на мозъчните тумори.


Срокове

Настоящия проект е с начало 08 Януари 2010 и продължителност 36 месеца.

Ключови думи

Малигнени глиални тумори, прогноза, качество на живот, ефикасност на лечението, клинични, генетични, геномни и епигенетични маркери.

Цели

Глиоми от един и същ клиничен тип често демонстрират различно поведение и този факт показва необходимостта от нови, прецизни методи за характеризиране на мозъчните тумори.

Научни задачи

За изпълнение целите на настоящия проект, ние планираме да разработим следните научни задачи:

Научни методи

В настоящия проект ще бъдат приложени следните научни методи:

Видове дейности

Ще бъдат извършени следните видове дейности:

Научния проект "Клинични и молекулни маркери с прогностична стойност за преживяемостта, качеството на живот и ефикасността на лечението при малигнени глиални тумори" е финансиран от Фонд "Научни изследвания" на Министерство на образованието, младежта и науката.